Terms and Conditions

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT
Verhuurder wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Verhuurder.
Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een appartement behorend bij Sonntagshof Ferienwohnungen, gelegen Förolach 13, 9615 Görtschach, Oostenrijk.
Huurder: degene die de vakantiewoning huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.
Verhuurder: Zondag und Mitges GesbR , is degene die het appartement aan de huurder verhuurt.
Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een appartement.
Eigenaar: de eigenaar van het appartement.
Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.
Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd. De aanbetaling bedraagt thans € 100,00.
Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in de vakantiewoning betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.
Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst
De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de web site van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd (per email, fax, of post).
Artikel 3. Betalingscondities
Binnen 7 dagen na boeking door de huurder op de website van verhuurder of per email dient de aanbetaling op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur van de vakantiewoning dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van de vakantiewoning, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
Indien de boeking minder dan 6 weken voor de aanvang van de huur wordt gedaan dient het gehele verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Dit bedrag dient binnen 7 werkdagen te zijn bijgeschreven op de rekening van de verhuurder. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
Artikel 4. Kosten
Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de web site van de verhuurder vermeld staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.
Artikel 5. Borgsom
De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf, dan wel bij het betreden van het appartement aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder teruggegeven, dan wel binnen een week op diens bankrekening teruggestort indien de borg vooraf is betaald. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.
Artikel 6. Verplichtingen van de verhuurder
De verhuurder draagt er zorg voor dat het appartement op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.
Artikel 7. Verplichtingen van de huurder
Bij aankomst in de vakantiewoning is de huurder verplicht de vakantiewoning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddelijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen.
In het appartement is overnachting toegestaan voor het aantal personen zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.
Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het appartement toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.
Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het appartement geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.
Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het appartement, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In het appartement mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor de daadwerkelijke kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.
Artikel 8. Aankomst in- en vertrek uit de vakantiewoning


Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan tussen 15.00 en 21.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur.
Bij aankomst controleert de huurder het appartement en de directe omgeving of deze naar zijn mening veilig is (zie artikel 7.).
Bij aankomst controleert de huurder zelf of het appartement en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.
Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven (minstens 24 uur van te voren) te worden aan de eigenaar die samen met de huurder het appartement inspecteert.
Het appartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon en droog teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.
Artikel 9. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder
Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder gelden de volgende bepalingen:
 • Elke reservering kunt u binnen 10 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum zonder kosten ongedaan maken. Hiertoe dient u schriftelijk (o.a. per email) de reserveringsbevestiging aan Sonntagshof Ferienwohnungen terug te zenden. Sonntagshof Ferienwohnungen bevestigt u na ontvangst hiervan uw annulering en zal u de aanbetaling terugbetalen;
 • Bij annulering na 10 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de aanbetaling in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen 8 weken doch 6 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 100% van de aanbetaling in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen 6 weken doch 4 of meer weken voor aanvang van de huurperiode is 50% van de totale huursom verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 4 weken doch 2 of meer weken voor aanvang van de huurperiode is 75 % van de totale huursom verschuldigd;
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor de aankomstdatum zal de gehele huursom verschuldigd zijn.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
  Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in de vakantiewoning blijft de volledige huurprijs verschuldigd.
  Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden gemeld bij verhuurder.
  Artikel 10. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder
  De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
  a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
  b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
  c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het appartement onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan de vakantiewoning en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.
  De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.
  Artikel 11. Aansprakelijkheid en recht
  De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis.
  b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de vakantiewoning, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
  c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van de vakantiewoning, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de vakantiewoning.
  De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
  Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.
  Artikel 12. Klachten
  Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik de vakantiewoning dienen door de huurder terstond bij de verhuurder worden ingediend. De huurder zal verhuurder voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.
  Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in de vakantiewoning worden ingediend.
  DISCLAIMER
  Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de web site. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.